ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมการเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา และการพัฒนาบุคลากรของโครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส) ร่วมกับ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในประเด็นหารือเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา การพัฒนาบุคลากร การดำเนินการสหกิจศึกษา และการใช้พื้นที่ของโรงแรมฯ ในการพัฒนาความรู้ของนักศึกษา ฯลฯ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566