สถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วยคณะอาจารย์จากโรงเรียนการเรือนร่วมเสวนาในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับในระบบเกษตรปลอดภัยเพื่อการบริโภค” เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และลงสำรวจการเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับของเกษตรกรในพื้นที่ และสำรวจการนำไม้ดอกไม้ประดับไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจอาหารและโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566