มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ชุดครูนวัตกร หัวข้อ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมดุสิตขจร โดยวิทยากร ผศ.เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์ ผู้ช่วยวิทยากร ดร.ธนะวิทย์ เพียรดี อาจารย์จริยา เกิดไกรแก้ว ซึ่งเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับวิธีการวิจัย ทฤษฎีต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการวิจัย นอกจากนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมอีกด้วย