สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมบุคลากรเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน เดือนเมษายน 2566 โดยมีนางสาวโสภิตา จันทร์เจริญ ผู้จัดการสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน ดำเนินการตามวาระการประชุม ดังนี้ การจัดทำแผนอพยพหนีไฟศูนย์วิทยาศาสตร์ และสรุปผลการดำเนินงานโครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2566 , การจัดการห้องเรียนภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ระหว่างการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ , การย้ายนักศึกษาอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์เข้าพัก ณ อาคารที่พักเอส.บี.อพาร์ทเม้นท์ ระหว่างการปรับปรุงระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในห้องพัก , การปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำที่เกิดการชำรุด , การซ่อมแซมราวเหล็กระเบียงห้องพัก อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ , การสอบต่อสัญญาจ้าง สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กลุ่มที่ 2 ประจำปี 2566 , ความคืบหน้าการปรับปรุงชั้น 2 อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ , การตั้งพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ , การติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติลานจอดรถใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ , รายงานค่าสาธารณูปโภค ศูนย์วิทยาศาสตร์ , รายงานการปฏิบัติงานตามปฏิทินการบริหารจัดการอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ , รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทคนิคงานระบบและซ่อมบำรุง, รายงานผลการปรับปรุงดูแลภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม , รายงานผลการดำเนินงานยานพาหนะ , รายงานผลการจัดการของเสียภายในศูนย์วิทยาศาสตร์, รายงานผลการดำเนินการงานครุภัณฑ์ , รายงานการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร , งานในระบบ e-office ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ , รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายของบุคลากร กลุ่มงานสำนักงาน กลุ่มงานบริการอาคารที่พัก และกลุ่มงานบริการอาคารสถานที่ โดยจัดประชุมวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์