ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 รายวิชา 4000118 เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน (Digital Technology in Everyday Life) 3(3-0-6) และทีมอาจารย์ผู้พัฒนารายวิชา ชี้แจงวัตถุประสงค์รายวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) การประเมินผลรายวิชา และแผนการสอนและการประเมินประจำสัปดาห์รายวิชา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 5  ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต