ดร.ธนาภรณ์ โคตรพัฒน์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ( ธุรกิจจีน – อาเซียน ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิตรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไทยศึกษามหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ประสานงานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประเทศไทย กับมหาวิทยาลัยกวางสีสาธารณรัฐประชาชนจีนและนายกสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับรางวัลมิตรภาพดีเด่นของเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2565 ( Golden SilkBallFrienship Awarded, 2022 /  年度广西金绣球友谊奖 ) โดยคัดเลือกจากชาวต่างชาติผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ทำงานในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วง ที่มีผลงานโดดเด่นและสร้างคุณงามความดีทั้งในประเทศจีนและประเทศของตนเอง โดยจัดขึ้น 2 ปี / ครั้ง ในงานนี้ดร.ธนาภรณ์ โคตรพัฒน์ได้รับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล จำนวน 100,000 หยวน (ประมาณ 500,000 บาท)  วันที่ 30พฤษภาคม 2566