สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาหัวหิน จัดโครงการ “พัฒนาโจทย์วิจัยภายใต้แผนงานวิจัย: การพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดทำแผนในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามศักยภาพและความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชค รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา บรรยายในหัวข้อวัตถุประสงค์โครงการ และแผนการพัฒนาพื้นที่ตามศักยภาพและความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และนางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาหัวหิน บรรยายในหัวข้อศักยภาพและความเข้มแข็งของวิทยาเขต/ศูนย์การศึกษา และการจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ตลอดจนปัญหาและความต้องการในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีอาจารย์เบญจมาศ ตีระมาศวณิช นักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ดร.สุชาดา คุ้มสลุด อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ประจำศูนย์การศึกษาหัวหิน ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566