รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 158 (1) โดยมี ผศ.ดร.ภริมา วินิธาสถิตย์กุล และคุณกาญจา ผิวงาม บุคลากรคณะครุศาสตร์ ร่วมพูดคุยในประเด็น เรื่องเครียด ๆ ทำไม…”ไม่เครียด” โดยบุคลากรสวนดุสิตโพลและได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วันที่ 1 มิถุนายน2566  ณ Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting