ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต จัดประชุมแนวทางบูรณาการงานจัดสอบ โดยมี รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดทำข้อเสนองานจ้าง TOR แผนการดำเนินงาน การออกข้อสอบ การพัฒนาแบบทดสอบ การให้บริการสถานที่จัดสอบ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสอบ การจัดเลี้ยงและสถานที่รับรองผู้ว่าจ้าง ฯลฯ โดยมีผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 2 มิถุนายน 2566