โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดปฐมนิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรอง จาก ก.ศป.แล้ว) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) รุ่นที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง กล่าวต้อนรับ และอาจารย์สุชาติ มงคลเลิศลพ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ให้เกียรติบรรยายพิเศษ บทบาทของศาลปกครอง กับการบริหารราชการแผ่นดิน ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (แยกสวนรื่นฤดี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 8 กรกฎาคม 2566