คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวด เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อรายงานผลการประกวด โดยได้รางวัล ดังนี้
– รางวัลเยาวชนดีเด่น ประกายเพชร ประเภทกลุ่มเยาวชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 ได้รับโล่และประกาศนียบัตร ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมที่ศูนย์วิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ Green & Clean University จนได้รับรางวัล Green youth รางวัลระดับ ทอง 3 ปีซ้อน คือ ปี 2562-2564 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2566
– รางวัล Green youth โล่ระดับเงิน ปี 2565 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ Green & Clean University เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกมส์ ด้านสาธารณภัย จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับโล่และเงินรางวัล 20,000 บาท จากท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นการบูรณาการความเชี่ยวชาญระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยและหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566
– นางสาวอัญชลี เอ็มประโคน ประธานชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้รับทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2023” (Quality Youths Scholarship of the Year 2023) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ของมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ประกาศผล เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566
ณ อาคาร One World Library ชั้น 2 เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566