สำนักกิจการพิเศษ ร่วมกับ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการแก่บุคลากรสำนักกิจการพิเศษ โดยมี ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อม และชี้แจงขั้นตอน คุณสมบัติ แนวทางในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการแก่บุคลากรสำนักกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 18 กันยายน 2566