กองบริหารงานบุคคล ร่วมกับ งานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมศักยภาพการเข้าสู่ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ พ.ศ. 2566” โดยแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ นำเสนอผลงาน รับฟังข้อเสนอแนะ และปรับปรุงผลงาน ให้ตรงตาม“หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2564” จำนวน 6 กลุ่ม แยกเป็น 6 สาขา โดยคณะวิทยากร  ดังนี้

 

(1) สาขาอุดมศึกษา ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา

(2) สาขารัฐศาสตร์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  สุขสำราญ

(3) สาขาบริหารธุรกิจ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราจันทร์ฉาย

(4) สาขาฟิสิกส์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ลิ้มสุวรรณ

(5) สาขานิเทศศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.รสชงพร  โกมลเสวิน

(6) สาขาบริหารธุรกิจ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์พรหมสุวรรณ

 

ณ ห้องกาหลา, ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 กันยายน 2566