ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธ์ุ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3/2566 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)  เรื่อง(ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้อง 247 Online Learning 11 อาคาร 2 ชั้น 4 วันที่ 18 กันยายน 2566