สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรม English For living iIn The Digital Era & Table Manner ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จากโรงเรียนราชวินิต บางเขน ในวันที่ 16 กันยายน 2566 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล คณบดี คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวเปิดงานต้อนรับ และมอบของที่ระลึกให้กับคณาจารย์ กิจกรรมในครั้งนี้ ผศ.ดร.ศศิพร ต่ายคำ เป็นผู้จัดการโครงการภาพรวม และ ผศ.ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ประธานหลักสูตรฯ เป็นที่ปรึกษาการจัดโครงการ

กิจกรรมการอบรม มีการบรรยาย หัวข้อ Food for life และ Table Manner โดย อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน และ ประธานหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติมจากนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ให้น้อง ๆ ได้เล่นอย่างสนุกสนาน

กิจกรรมช่วงบ่ายมีการบรรยายใน English For living iIn The Digital Era รู้จักการมารยาทในการส่งข้อความ โดยผศ.ดร.สรพล จิระสวัสดิ์  และ อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธิ์ และการบรรยายหัวข้อ Communicative English Through Telling story โดย อาจารย์ สิรธัมม์ อุดมธรรมานุภาพ อาจารย์ประจำจากคณะครุศาสตร์

เขียนโดย นางสาวสริญญา นันทะริด

                นาวสาวสิรินดา สุขสุมิตร

                นางสาว มินตรา ลาภขจร

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร