คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันที่ 15 กันยายน 2566 ผ่าน ระบบ microsoftteams