หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565  ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ “English Kids Camp” โดยมีน้อง ๆ ระดับประถมศึกษาอายุ 9 – 12 ปี จากหลากหลายโรงเรียนในกรุงเทพฯ เข้าร่วมจำนวน 20 คน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมทางภาษาที่มีความสนุกสนาน อาทิ เกมการฟัง การพูด และการอ่านผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ Learn and Play Activities จัดโดยนักศึกษามหาบัณฑิต รุ่นที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และทีมงานนักศึกษาจิตอาสาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โครงการนี้เป็นโครงการบริการวิชาการภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การสอนภาษาอังกฤษให้สนุก ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ภายใต้การกำกับดูแลของ ผศ.ดร.ชยาพล ชมชัยยา และ ผศ.ดร.ณัฐพร โอวาทนุพัตน์ อาจารย์ประจำวิชา โดยมีอาจารย์ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน ประธานหลักสูตรฯ และ ผศ.ดร.นวรัตน์ เตชะโชควิวัฒน์ กรรมการบริหารหลักสูตรฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ห้อง 403 และ 404 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ข่าว/ภาพ : ปานใจ คงสิทธิ์