การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด และ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาตรัง ร่วมดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management) ส่งเสริมให้สมาชิกในองค์กร ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า โดยใช้หลัก 3R – Reduce Reuse Recycle โดย นักศึกษาหอพัก ร่วมกิจกรรม “คนกล้า ท้าลด งดใช้น้ำ” แข่งขันลดปริมาณการใช้น้ำภายในห้องพัก เป็นระยะเวลา 30 วัน ร่วมกันลดการใช้น้ำในชีวิตประจำวัน โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก การจัดกิจกรรมดังกล่าว ดังนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ นางสาวรุ่งตะวัน สงค์คต นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายภูมิพัฒน์ เจ๊ะหนุ่ม นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 1 และนางสาวเปรมยุดา จีนจันทร์ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 700 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก โดยรับมอบจาก นายธวัฒน์ ลุ่งกี่ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด และดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา ตรัง ณ ห้องประชุม DP11 เวลา 10.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566