รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี และประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการสอน รายวิชามิติใหม่ของการจัดการเรียนรู้ และบรรยายพิเศษเรื่อง “ทำไมต้องเขียนด้วยลายมือ และมิติใหม่ของการจัดการเรียนรู้” ให้นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการนี้รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ได้ประชุมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้องการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์อย่างมีคุณค่า ได้องค์ความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับศาสตร์ภาวะผู้นำทางการศึกษาและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง รวมถึงความตั้งใจทำวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และออนไลน์ผ่าน ZOOM วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566