สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมการเชื่อมโยงส่วนงาน/หน่วยงาน เพื่อหาแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือและกำหนดผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมตามนโยบายหลัก 6 อ. ออกกำลังกาย อารมณ์ อโรคยา อนามัยและสิ่งแวดล้อม และอบายมุข ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 กันยายน 2566