มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง จัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้ รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากรจากกรมการท่องเที่ยว ได้แก่ นายนภดล อาวุธกรรมปรีชา นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการพิเศษ นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้ เขต 2 และนายภัทระ ละมุลตรี นิติกร การจัดโครงการการฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีจรรยาบรรณ มีความรู้ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ได้อย่างถูกต้อง สามารถบริการนักท่องเที่ยวได้มาตรฐานสากล สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว สนับสนุนการทำงานด้านการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ ณ ห้องประชุมดุสิตขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง วันที่ 16 กันยายน 2566