ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมคณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ เข้าพบ ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ และทีมงานสำนักกิจการพิเศษ เพื่อหารือการดำเนินงานร่วมกันในประเด็นการดำเนินกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและสะท้อนแนวคิดไปยังมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสวนดุสิตอยู่ด้วยความเป็นสุขร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนา โดยมีผู้เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566