ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมอาจารย์ผู้สอน รายวิชา 1500202 ความเป็นสวนดุสิต 3(2-2-5) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (เปิดภาคการศึกษา วันที่ 15 สิงหาคม 2566) โดยมีวาระเพื่อพิจารณาเรื่องการจัดการเรียนการสอน รายวิชาความเป็นสวนดุสิต ภาคการศึกษาที่ 1/2566 จำนวนตอนเรียน รูปแบบการจัดกิจกรรม การวัดและประเมินผล ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ณ ห้อง Online Learning 08 อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 กันยายน 2566