สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการและการติดตามการดำเนินงานโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในการแข่งขันอย่างยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุรี” โดย รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะทำงานเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรม ได้แก่

  • นำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมต้นน้ำ

1) “ระบบและกลไกสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเพื่อการตรวจรับรองมาตรฐาน การเกษตรสำหรับเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี” โดย ผศ.คร.แทนทัศน์ เพียกขุนทด

2) “การสร้างระบบและกลไกการยอมรับและการมีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย” โดย ผศ.มนฤทัย ศรีทองเกิด

  • นำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมกลางน้ำ

1) “การสร้างสรรค์อัตลักษณ์เครื่องสำอางสมุนไพรจากว่านพระฉิมของจังหวัดสุพรรณบุรี” โดย ผศ.ดร.จิราภรณ์ ทองตัน

2) “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด” โดย ผศ.ขวัญจิต อิสระสุข

3) “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรจากพืชเศรษฐกิจสำคัญจังหวัดสุพรรณบุรี” โดย ผศ.พรทวี ธนสัมบัณณ์

4) “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรการประมง” โดย ผศ.ดร.นราธิป ปุณเกษม

5) “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรกลุ่มปศุสัตว์” โดย อ.ธิติมา แก้วมณี

  • นำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมปลายน้ำ

1) “การพัฒนาศูนย์กลางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดสุพรรณบุรี (วัดโคกโคเฒ่า)” โดย ดร.สุขยา เกียรติประจักษ์

2) “การพัฒนาพัฒนาแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี” โดย อ.เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล

3) “การส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดสุพรรณบุรี” โดย ดร.สุชาดา คุ้มสลุด

  • ความก้าวหน้าการดำเนินงาน “9 ทศวรรษ” โดย ดร.สุชญา เกียรติประจักษ์

ในวันที่ 19 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต