กองบริหารงานบุคคล ร่วมกับ งานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมศักยภาพการเข้าสู่ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ พ.ศ. 2566” โดยแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ นำเสนอผลงาน รับฟังข้อเสนอแนะ และปรับปรุงผลงาน ให้ตรงตาม “หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2564” จำนวน 4 กลุ่ม แยกเป็น 4 สาขา โดยคณะวิทยากร  ดังนี้

 

(1) สาขาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้แก่

     (1.1) รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์  จุฑาภัทร

     (1.2) รองศาสตราจารย์ ดร.วศินา   จันทรศิริ

(2) สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  ลิ้มสุวรรณ

(3) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ  ชัยลภากุล

 

ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 กันยายน 2566