ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (คลิก)

เอกสารประกอบแนบท้ายประกาศฯผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (คลิก)