สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกรางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และรางวัลผลงานนวัตกรรมวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ เป็นประธานในการประชุมฯ ร่วมกับคณะอนุกรรมการ ณ ห้องประชุมลำพอง 3 ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. – 16.00 น.