ศูนย์การศึกษา ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสาร และมารยาททางสังคม ครั้งที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อุบลรัตน์ หริญวรรณ และ อาจารย์มะลิจา จันทร์ใหม่ จากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง บรรยายเรื่อง “ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร” ให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง พร้อมทั้งสรุปกิจกรรมและเปิดโอกาส ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในครั้งนี้ ณ ห้อง 2205 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566