คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ดำเนินการจัดโครงการ “Coding for Better Life” เพื่อกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การบูรณาการเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ในการเกษตรสมัยใหม่” โดย ดร.รังสันต์ จอมทะรักษ์ “ปัญญาประดิษฐ์แบบ low code แพลตฟอร์ม ด้วย CiRA CORE” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ พงษ์โสภา “การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Chatbot” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรศิริ ศิลาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจนา ขาวฟ้า และอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก และการบรรยายในหัวข้อ “การประยุกต์นำไปใช้ในเทคโนโลยีการเกษตร” โดยทีมวิทยากร ซึ่งการจัดอบรมฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.50-16.30 น. ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร