หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับบริษัทฟรีวิลล์ (ในเครือเจริญโภคภัณฑ์) จัดโครงการ Freewill Campus Recruit เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษา และตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครรวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับสายงานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ และ ๔ ณ ห้องประชุม The Library Cafe สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ