วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.30-17.30 น. สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ การสอบวัดระดับทักษะภาษาจีน (HSK/HSKK) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์สอบ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนจีนศึกษากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานครและสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยจัดสอบวัดทักษะภาษาจีนตั้งแต่ระดับ 1-6 มีจำนวนผู้เข้าสอบรวมทั้งสิ้น  1,033 คน