โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการอบรมภาคปฏิบัติกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ หัวข้อ “กฎหมายและระเบียบการพัฒนาอาคารเก่าเพื่อการท่องเที่ยวนอสทัสเจีย” โดย คุณมาลีภรณ์ คุ้มเกษม ผู้อำนวยการกองนิติการ กรมศิลปากร และหัวข้อ “Case Study: Social Enterprise กับการพัฒนาอาคารเก่าเพื่อการท่องเที่ยวนอสทัสเจีย” โดย ผศ.ธิป ศรีสกุลไชยรัก วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส ในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืนหลักสูตร: การออกแบบการท่องเที่ยวนอสทัสเจียกับการจัดการท่องเที่ยวสีเขียว (Nostalgia Tourism Designed and Green Tourism management)