โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการอบรมภาคปฏิบัติกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ หัวข้อ “การพัฒนาอาคารเก่าเพื่อการท่องเที่ยวนอสทัสเจีย” โดย ดร.กุลพัชร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส ในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืนหลักสูตร: การออกแบบการท่องเที่ยวนอสทัสเจียกับการจัดการท่องเที่ยวสีเขียว (Nostalgia Tourism Designed and Green Tourism management)