“สาขานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมอบรมเชิง ปฏิบัติการในหัวข้อ ” ปลุกความคิด กระชับมิตร พิชิต TOGETHER !! ” นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชั้นปี 3 ตอนเรียน A1 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ “สร้างความสุข ปลุกพลังปัญญา พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในรายวิชาความสุขของการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีนักศึกษาชั้นปี 3 สาขานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประการธุรกิจ ตอนเรียน A1 เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ” ปลุกความคิด กระชับมิตร พิชิต TOGETHER !! ” ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา ทักษะการทำงานร่วมกัน สร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงร่วมสนุกในการเล่นเกมกิจกรรม และตอบคำถามในหัวข้อ “ ปลุกความคิด กระชับมิตร พิชิต TOGETHER !! ” ผลการจัดโครงการในครั้งนี้นับว่าบรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยดี