รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงเสริมสร้างกระบวนทัศน์ทางวิชาการแห่งศาสตร์มนุษย์และสังคม ประจำปีการศึกษา 2566 และได้รับเกียรติจาก

 

-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรานุช โสภา รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

 บรรยายเรื่อง “พหุวัฒนธรรมในสังคมไทยและอาเซียน”

 

-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรานุช โสภา รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

-อาจารย์นพรัตน์ ขนบธรรมกุล จากหลักสูตรภาษาจีนเพื่องานบริการ

-Miss BoramChae อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บรรยายเรื่อง “พหุวัฒนธรรมในสังคมมนุษย์แห่งโลกตะวันออก”

และเรื่อง“พหุวัฒนธรรมกับการทำงานในโลกตะวันออกแห่งศตวรรษที่ 21”

 

ณ ห้องประชุม 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566