ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ระยะที่ 134 ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2566 โดยการอบรมวันที่ 5 ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดังนี้
• ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร
• ผศ.ดร.จิราพร รอดพ่วง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา บรรยายเรื่อง การวิจัยและประเมินผลในมิติผู้บริหาร
• รศ.ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรยายเรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารการศึกษา
• ผศ.พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสร์ บรรยายเรื่อง การบริหารจัดการผู้เรียนยคุใหม่
โดยมี รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ เป็นครูใหญ่ พร้อมด้วย วิทยากรประจำกลุ่มรับผิดชอบการประเมินผล และดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการอบรม ณ ห้อง 202 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566