สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในโอกาสมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาทของสำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยนางสาวนัยรัตน์ เสมสว่าง

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และบรรยายในหัวข้อ การดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากนั้นคณะศึกษาดูงานร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมสำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมลำพอง