ผศ.ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณทิตวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) รุ่นที่ 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่หลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่ โดยมีการแนะนำแผนการเรียน ระบบการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง 13303 อาคาร 13 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต