ดร.อนุชา แข่งขัน อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “TOP TIPS TO TEACH LANGUAGE EFFECTIVLY” ให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาภาคใต้ จำนวน 250 คน พร้อมขยายผลการวิจัยในระดับภูมิภาค (ภาคใต้) โดยการขยายผลรูปแบบโค้ชครูระดับประถมศึกษาด้วยกลไก 3P&E เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Eclecticism) ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา