โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม Culinary School OPEN HOUSE TCAS 67 “SMALL But Smart” (จิ๋ว แต่ แจ๋ว) ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 3 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน ฝ่ายวิชาการและการวางแผน และ ผศ.ดร.นราธิป ปุณเกษม รองคณบดีโรงเรียนการเรือน ฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับ รวมทั้งมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติการอาหาร ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.โสรัจจ์ วิสุทธิแพทย์ อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน เป็นวิทยากรสาธิตอาหารนานาชาติ เมนูทาโกะยากิ และ อาจารย์ชมนาท ชื่นฉ่ำ อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน เป็นวิทยากรสาธิตเบเกอรี เมนูแยลโรล รวมถึงมีกิจกรรมสมัคร สัมภาษณ์ และชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ เพื่อเข้าศึกษากับโรงเรียนการเรือน โดยมี ผศ.ฉัตรชนก บุญไชย ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ อาจารย์ณัจยา เมฆราวี ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ดร.พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร อาจารย์สุนิทรา ชัยภัย และอาจารย์ทศพร ธีรวงศ์กาญจนา อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน เป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์ฯ การจัดงานในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ วัตถุดิบ อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม Hall 4 และห้องปฏิบัติการ ICS 41 และ 42 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต