โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษา นครนายก ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จำนวน 10 รายการ ประกอบด้วย

1.การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ผู้เข้าประกวด เด็กชายปกรณ์ รักหน้าที่ ครูผู้ฝึกสอน คุณครูวริศรา ซื่อวาจา ณ โรงเรียนวัดเกาะกา อาคารฟ้า ชั้น 2 จังหวัดนครนายก

2.การแข่งขันร้องเพลงคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษา 1-3 ผู้เข้าประกวดได้แก่ เด็กหญิงปาณิสรา ปางเดิม เด็กหญิงนันทพัทธ์ นิติธันยพงศ์ เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ยะลาทรัพย์ เด็กหญิงวรกมล กาญจนดำรงรัตน์ และเด็กหญิงอรุณรัตน์ หาญโยธี ครูผู้ฝึกสอน คุณครูฐากูร ค้าโค และคุณครูเมทินี เทพบุตร ณ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ อาคารสัมฤทธิ์ – ลำเจียก ชั้น 2 ห้องวิชาการ จังหวัดนครนายก

3.การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ผู้เข้าประกวดได้แก่ เด็กหญิงมิราภัฌ บุญศิลป์ ครูผู้ฝึกสอน คุณครูฐากูร ค้าโค  ณ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องประชุมใหญ1 (ประตูขึ้นอาคารทิศตะวันออก) จังหวัดนครนายก

4.การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ผู้เข้าประกวดได้แก่ เด็กหญิงณัฐทยากาญจน์ พลกระจาย  เด็กชายสหภาพ ชูจันทร์ ครูผู้ฝึกสอน คุณครูชลิตา เทพโภชน์  ณ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ ชั้น 2  ห้องป.1 จังหวัดนครนายก

5.การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ผู้เข้าประกวดได้แก่เด็กหญิงศรีวรางห์เทพวุฒิสถาพร เด็กชายธีรวัต พลเอียด ครูผู้ฝึกสอน คุณครูชลิตา เทพโภชน์ ณ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ ชั้น 2  ห้อง ป.2 จังหวัดนครนายก

6.การแข่งขันเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ผู้เข้าประกวดได้แก่เด็กหญิงโชติกา มิ่งมงคลวัฒน์ เด็กหญิงมิราภัฌ บุญศิลป์ เด็กหญิงชนม์ศิกานต์ ไตรยพันธ์ เด็กหญิงอัษฎาพร หอมนาน เด็กหญิงนันท์นลิน ประยูญหาญ เด็กหญิงเยาว์รัตน์ สิทธิสงวนไทย เด็กหญิงฟองจันทร์ เกษี เด็กหญิงวิชญาดา อรรถเลิศปัญญา เด็กหญิงณิชา ฉัตรขจรพันธ์ และเด็กหญิงพัสวี ศรีประทุม ครูผู้ฝึกสอน คุณครูฐากูร ค้าโค และคุณครู ธัญพิชชา บุตรโพธิ์ ณ ค่ายลูกเสือสาริกา จังหวัดนครนายก

7.การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ผู้เข้าประกวดได้แก่ เด็กชายณัทวัสน์ มงคลเกตุ เด็กหญิงวรรรกร กตัญญู ครูผู้ฝึกสอน คุณครูนัจกร โคบาล  ณ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ อาคารบัวขาว ชั้น 3 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 2) จังหวัดนครนายก

8.การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ผู้เข้าประกวดได้แก่ เด็กชายธนกร มืมขุนทด เด็กชายพชร รุ่งรัศมีวิริยะ ครูผู้ฝึกสอน คุณครูเมทินี เทพบุตร ณ โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร หอประชุมโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร  จังหวัดนครนายก

9.การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภท ร่อนนานยิงยาง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ผู้เข้าประกวดได้แก่ เด็กชายประกฤษ เมขลา เด็กชายปุณณภัช เย็นสุม ครูผู้ฝึกสอน คุณครูสุชานนท์ ทำทวี ณ โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร หอประชุมโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร  จังหวัดนครนายก

10.การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภท ร่อนนานปล่อยด้วยมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ผู้เข้าประกวดได้แก่ เด็กชายอภิวัชร์ มณีเทพ เด็กชายสุกฤษฎิ์ ดาสน ครูผู้ฝึกสอนคุณครูสุชานนท์ ทำทวี ณ โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร หอประชุมโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร  จังหวัดนครนายก

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-16.30