นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน และบุคลากร ศูนย์การศึกษา หัวหิน เข้าร่วมอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยดับเพลิงขั้นต้น ซ้อมอพยพหนีไฟ ภายใต้โครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ศูนย์การศึกษา หัวหิน ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร และนักศึกษามีความรู้ ทักษะการป้องกันและระงับอัคคีภัยดับเพลิงขั้นต้น ซ้อมอพยพหนีไฟ โดยปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี  เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน โดยได้รับเกียรติจากนางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน เป็นประธานพิธีเปิด และ คุณชัชวฤทธิ์ เกิดสิน หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566