เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักงานเขตดุสิต และภาคีต่างๆ ในเขตดุสิต ร่วมจัดงาน “ลอยกระทงร่วมใจ สายใยวัฒนธรรม แห่งสายน้ำคลองสามเสน” ณ วัดโบสถ์ สามเสน และวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม โดยในกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ และอาจารย์วสันต์ มหากาญจนะ ได้ร่วมบรรยายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ผ่านสถาปัตยกรรม ภายในวัดโบสถ์ สามเสน และร่วมล่องเรือชมวิถีวัฒนธรรม เล่าประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวตลอดคลองสามเสนตั้งแต่วัดโบสถ์สามเสนไปจนถึงวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม พร้อมรับชมการแสดงทางวัฒนธรรมจากนักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์ สามเสนและโรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม การเสวนา “ความเป็นมาและภาพในอนาคตของคลองสามเสน และแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดเส้นทางท่องเที่ยวในคลองสามเสน” โดยวิทยาการจากโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ พร้อมการร่วมลอยกระทงน้ำแข็ง เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมพร้อมรักษาสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก อาทิ นายเทียนชัย วงศ์สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิต พร้อมหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และหัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต สภาวัฒนธรรมเขตดุสิต นายปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตดุสิต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม ผู้แทนชุมชนต่างๆ ในเขตดุสิต และผู้สนใจภายนอก โดย กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสืบเนื่องจากงานวิจัยของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการของชุมชนคลองสามเสน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์”