หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน สถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง 16 ณ  อาคาร 101 ทรู ดิจิทัล พาร์ค (ฝั่ง East) ชั้น 3 โดยได้รับเกียรติจาก คุณอธิพล วงศ์สืบยุทธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง 16  พี่นิว พลวัชร ภู่พิพัฒน์ ผู้ประกาศข่าวช่อง TNN และศิษย์เก่าจากหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต รหัส 50 พี่เอ้ ณัฐวุฒิ อินทสุนทร ตำแหน่ง : Sound engineer มาต้อนรับและให้ความรู้กับน้องๆ อย่างอบอุ่นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 -12.00  น.