สำนักกิจการพิเศษ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับบุคลากรหน่วยงานในกำกับสำนักกิจการพิเศษโดย ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ นำทีมบุคลากรสำนักกิจการพิเศษ เข้ารับการอบรมร่วมกับทีมวิทยากร ประกอบด้วย อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธิ์ ผศ.ดร.พรพิศ งามพงษ์ ผศ.สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัคและผศ.ดร.นวรัตน์ เตชะโชควิวัฒน์หลักสูตร English for Office Executives สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน และหลักสูตร English for Frontline Staff สำหรับพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ณ ห้อง VIP 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส และสำนักงานโครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ อาคาร 13 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2567