นายจักร ชมภูนุช ประธานที่ประชุม และคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงและดำเนินการจำหน่ายพัสดุ ประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการจัดประชุม ครั้งที่ 2/2567 โดยมีการพิจารณาการส่งคืนครุภัณฑ์จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย สำนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงานรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ), คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์, สำนักงานบริการอาคารบัณฑิตวิทยาลัย และคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมกองคลัง (งานพัสดุ) อาคาร 13 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567