รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2(20)/2567 โดยมีวาระเรื่องการติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบ Online วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567