รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ ผศ.ธิดารัตน์ คำยัง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และนายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านทรัพยากรบุคคล ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567