เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-10.00 น. One World Library มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เสริมสร้างความสุขที่เกี่ยวข้องกับ One World Library ครั้งที่ 79 หัวข้อ Pokémon Trading Card โดย นางสาวพรนภา สำเภานนท์ และ นางสาวอินทุมาศ จิรบุษยกุล Floor Supervisor อาคาร One World Library มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยเล่าถึงประวัติความเป็นมาของโปเกมอน เทรดดิงการ์ดเกมในประเทศไทย   และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ลานกิจกรรม Monster Inc. ชั้น 1 อาคาร ONE WORLD LIBRARY มหาวิทยาลัยสวนดุสิต