รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7(48)/2567 โดยมีวาระเพื่อพิจารณาดังนี้ 1) การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร  2) การพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรม เข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 2 หลักสูตร  3) การพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ-เกาหลีเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568 4) การพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมชีวภาพเพื่อธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568 5) การพิจารณาแผนการรับสมัครและหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2568 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  6) การขอเสนอชื่อบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษประจำโรงเรียนกฎหมายและการเมือง เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต